Tel. : +420 753 658 124       Email : sulkova@seznam.cz

Rezervační formulář

Novohradské hory v proměnách času

Trochu tajemné, nevelké pohoří najdeme asi dvacet kilometrů jihovýchodně od Kaplice. Kdysi tu bývalo živo, hornorakouským nářečím bzučela náves v Cetvinách i náměstí v Pohoří, údery seker rozeznívaly lesy kolem Johannesdorfu či Dolního Přibrání, dýmaly milíře v Uhlišti. Tomu všemu učinila přítrž druhá světová válka a zejména vysídlení původního, německy hovořícího obyvatelstva na druhou stranu hranice. Mnoho obcí tak osiřelo, a než je stačili znovuobsadit noví osídlenci, zatáhli okolo nich poúnoroví mocipáni železnou oponu hraničního pásma. Na tři desítky městeček, vesnic, osad i samot byly srovnány se zemí, nebo jen ponechány svému osudu, vydány na milost horskému povětří. Jen pár z nich se jako zázrakem zachovalo, jejich charakter se ale zcela proměnil a ne vždy k lepšímu. To je třeba případ Pohorské Vsi nebo Tiché. Až po sametové revoluci se do opuštěné krajiny počali opět vracet lidé. Nejprve zvědavě nakoukli turisté, po nich objevili klidné kouzlo hor rekreanti a v posledních letech tu opět rostou trvalá obydlí. Na znovuožití regionu má velkou zásluhu spolupráce s krajanskými spolky v sousedním Rakousku, jejichž zásluhou se podařilo restaurovat, nebo alespoň zakonzervovat značné množství drobných i větších nemovitých památek.

Čtyřicet let bez rušivé přítomnosti člověka ochránilo přírodu Novohradských hor lépe, než jakékoli legislativní opatření. Ještě si povězme několik základních čísel: hory leží na ploše 162 km², tisíce metrů dosahuje na našem území čtveřice vrchů – Kamenec (1072m), Myslivna (1040 m), Vysoká (1032 m) a Jánský vrch (1011 m). Nejvyšším vyrcholem pohoří je rakouský Viehberg (1112 m). Hory tvoří část evropského rozvodí, česká část je odvodňována do Severního moře, část rakouská do moře Černého. Na našem území je rozhodujícím vodním tokem řeka Malše, důležitá je i Stropnice, Černá a Pohořský potok).

Nové Hrady

Jsou historickým centrem Novohradska, na severním úpatí Novohradských hor, nedaleko hranice s Rakouskem. Vznikly jako osada na vitorazské stezce v sousedství stážního hradu z 13. století. Již v roce 1284 byly Nové Hrady městem. Na rozkvětu města se nejvíce podíleli 252 let Rožmberkové a po husitských válkách, kdy Nové Hrady získal Karel Bonaventura Buquoy. Mezi lety 1938-1945 příslušely Nové Hrady jako součást Sudet. Po druhé světové válce došlo ke konfiskaci buquoyského velkostatku, odsunu místních Němců a následnému osidlování. Dalšímu rozvoji města bránila blízkost ostře střeženého hraničního pásma. Až v roce 1989 nastal zlom, kdy se město zbavilo železné opony a začalo ožívat i jako turistické centrum. Turisticky atarktivní okolí Nových Hradů zpřístupňuje řada značených cest pěší i na kole v létě a v zimě na běžkách.

Nejvýznamnější památkou je starý hrad. Byl však několikrát pobořen a po mnohaleté rekonstrukci je opět přístupný.

K dalším památkám patří rezidence – šlechtické sídlo, které bylo postaveno pro rodinu Buquoů, zámek s přilehlým parkem, kde Buquové sídlili až do roku 1945. Dnes zámek užívá Akademie věd České republiky. Klášterní kostel sv. Petra a Pavla, klášter servitů, radnice a kašna uprostřed náměstí.

Terčino údolí

Přiléhá k Novým Hradům. Nechala ho vybudovat hraběnka Terezie Buquoyová, podle níž dostalo údolí svůj název. V letech 1788-1797 nechala vybudovat malé soukromé lázně. Postupně vznikly další stavby, přibyl umělý vodopád. Začaly se pěstoval exotické dřeviny a četné okrasné keře a byliny. Na východním okraji parku stojí v téměř původní podobě zřícenina gotické tvrze Cuknštejna. Od roku 1949 je Terezino údolí přírodní rezervací o rozloze 138 hekterů. Parkem prochází naučná stezka a vycházkový okruh, které seznamují návštěvníky s historií parku i se všemi zajímavostmi, které se zde vyskytují.

Dobrá voda

695m - tradiční poutní místo. Kostel Dobrá Voda je dnes restaurovaný s nádhernou vnitřní výzdobou, stojící na úbočí horského hřebene se stal dominantou krajiny. Je zde krásný výhled daleko do krajiny.

Původní osada vznikla roku 1564 na místě objevu léčivého pramene, kde byla později uprostřed lesa založena boží muka, v roce 1706 nahrazena kaplí, hojně navštěvovanou věřícími. Vzhledem k velkému počtu poutníků byl na místo kaple v letech 1708 - 1715 vystavěn poutní barokní kostel Panny Marie Dobré rady.

Současně byla vystavěna lázeňská budova s panským letohrádkem (1718) a fara. Od 16. do 18. stol. byla Dobrá Voda oblíbeným lázeňským místem.

Hojná Voda

Obec Hojná Voda je v nadmořské výšce 790 m. ukrytá v údolí obestoupeném ze tří stran významnými vrcholy Novohradských hor . Hora Vysoká (1034m) ukrývá na samém vrcholu jeskyni. Z Kraví hory (953m) s žulovým útvarem, kterému se říká Napoleonova hlava a s rozhlednou, která je přístupná veřejnosti, máte výhled i na Alpy. Třetí dominanta, Kuní hora, má dva vrcholy 925 m a 920 m. Nově je zde otevřen přechod Šejky pro automobily.

Pohoří na Šumavě

r. 1717 zde byl založen panský pivovar, lihopalna a hamr, od r. 1887 byla v Pohoří založena pošta s telegrafem a veřejným telefonem. Podle sčítání obyvatelstva z roku 1890 patřilo k Pohoří 186 domů se 1323 obyvateli (1077 Němců a 246 Čechů). Na seznamu živností z r 1923 se objevují následující profese: čtyři obchodníci se smíšeným zbožím, obchod s chlebem, cukrářství, dva obchody s galanterním zbožím, obchod s hračkami, dvě trafiky, hodinářství, dva hokynáři, dva obchodníci s dobytkem, dva truhláři, zedník, kolář, kovář, mlynář, dva obuvníci, dva krejčí, dva řezníci, pekař, porodní bába, osm hostinců a výčep lihovin, doprava osob a úvěrní společenstvo pro Pohoří a okolí.

Pohoří se však znovu probouzí, stojí zde již několik nových domů a funguje tu i hraniční přechod. Z Pohoří se můžeme vydat k prameni řeky Lužnice a kaple Panny Marie Dobré Rady.

Pohorská Ves

Leží na Pohořském potoce asi 7 km od Benešova nad Černou. Byla založena roku 1769 Janem Buquoyem. Je nejvýše položenou obcí Novohradských Hor. Krásná příroda k načerpání energie v létě pěší nebo na kole, či v zimě na běžkách.

Žofín

Žofínský prales spolu s nedaleko ležícím dalším pralesem Hojná Voda jsou nejstaršími rezervacemi střední Evropy. Ochrana obou pralesů byla prohlášena majitelem panství Nové Hrady, hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem, jeho nařízením ze dne 28. 8. 1838.

Dolní Dvořiště

Jeho dominantou je pozdně gotický kostel sv. Jiljí, jedna z nejkrásnějších ukázek jihočeské gotiky z doby okolo roku 1450. Městečko bývalo původně trhovou vsí, doloženou v roce 1279, povýšení a znaku se dočkalo roku 1380. Dnes je pohraniční obcí se všemi klady i zápory, které tato lokace přináší.

Svatý Kámen

Poutní místo Panny Marie Sněžné. Původ poutního místa Svatý Kámen sahá do 1. poloviny 16. století. Podle tradované legendy se kolem roku 1500 nedaleko Rychnova na velkém balvanu zjevila malým pasáčkům Panna Maria Sněžná, obklopená nebeskou září a doprovázená anděly. Ti prý také rozdělili kámen na dvě části, které se od sebe vzdalují. Až mezi nimi projede vůz se senem, nastane konec světa. Kaple je prý plná pozitivní energie i nejrůznějších náboženských předmětů a kupodivu je volně přístupná. Naproti kostelu je hospoda, jako vystřižená z románů Karla Klostermanna – nejdeme tu obrázky staré Šumavy, stará kamna i tahací harmoniku .Od kostela je to necelé tři kilometry silničkou do vesnice Tichá. Zajímavá je díky zřícenině gotické tvrze, jejíž hranolová věž se zrcadlí v hladině rybníka Hláska. Bývala tvrzí důležitou, opěrným pohraničním bodem. V 19. století krátce fungovala jako pivovar hrabat Buquojů, držitelů panství. Okolo tvrze vede vymlácená silnice do bývalého městečka Cetviny, našeho příštího cíle. Cetviny bývaly živým městečkem, v němž ještě po válce žilo pět stovek usedlíků, z uvedených důvodů však dnes představuje pouze jediné stavení, zpustlý objekt bývalé pohraniční roty, kamenná kašna, pietně upravený, nevelký hřbitov, několik lesních kapliček, zejména však skvostný, gotický kostel Narození Panny Marie z roku 1374. Tuto překrásnou a vzácnou stavbu se podařilo doslova v hodině dvanácté v roce 2003 rekonstruovat a zachránit ji tak před jistou zkázou. Nemalou zásluhu na tom měla rakouská vláda a v Rakousku žijící rodáci a jejich potomci. Od roku 2002 byla obnovena křížová cesta.

Kaplice

Město  vzniklo ze staré trhové osady na cestě z Čech do Lince. První zmínka z roku 1257, ve 14. století již městem. V 1í. Století zůstalo město stranou železnice a jeho význam poklesl. Raně gotický kostel sv. Petra a Pavla byl po požáru znovu postaven v roce 1507 pozdně goticky. Jižně stojí tzv. Český kostel z doby kolem roku 1500, postavený na místě starší kaple. Ve městě renesanční a barokní domy, původně renesanční radnice, několikrát barokně upravovaná. Hřbitovní kaple ze 16. století. Městská památková zóna.

Hájenka Hradiště v Kaplicích hodnocení